Kredyt hipoteczny dla cudzoziemca

kredyt hipoteczny dla cudzoziemca

dzie by po rozwoOsoCudzoziemcy coraz częściej wybierają Polskę, jako kraj, w którym warto osiedlić się  na stałe. Od pewnego czasu widoczne jest rosnące zainteresowanie kupnem nieruchomość ze strony pracujących w Polsce Białorusinów i Ukraińców oraz obywateli innych krajów. Czy w takim wypadku cudzoziemcy mogą korzystać z kredytu hipotecznego na zakup nieruchomości?

Kiedy cudzoziemiec może się strać o kredyt hipoteczny na zakup nieruchomości w Polsce?

Obcokrajowcy starający się o kredyt hipoteczny powinni posiadać status rezydenta w Polsce. Oznacza to, że osoba pochodząca z zagranicy jest trwale związana z Polską, tu zamieszkuje na stałe, ma źródło dochodu i rozlicza się z podatków. Nawet jeżeli taka osoba posiada nieruchomości oraz inne dochody w swoim kraju, to Polskę może określić jako swoje „centrum życiowe” i tu przebywa na stałe.

Kolejnym ważnym warunkiem jest posiadanie stabilnych dochodów w Polsce. Dokładnie oznacza to, że pracodawcą powinna być firma zarejestrowana w Polsce, a wynagrodzenie jest wypłacane w złotówkach. W przypadku wynagrodzeń wypłacanych w innych walutach, nie można starać o kredyt złotówkowy, a oferta kredytów walutowych jest aktualnie bardzo ograniczona.

Jeżeli cudzoziemiec jest w związku małżeńskim, to współmałżonek również musi być rezydentem. W polskim prawie małżonkowie nabywają nieruchomości i zaciągają kredyty w ramach wspólności majątkowej. Oboje więc muszą podejść do transakcji i kredytu. Wyjątek stanowią pary mające podpisaną intercyzę lub rozdzielność majątkową.

Jakie zasady obowiązują cudzoziemców przy zakupie nieruchomości w Polsce?

Cudzoziemcy mogą nabywać, bez specjalnego zezwolenia, samodzielny lokal mieszkalny. Wyjątek stanowią mieszkania położone w strefie przygranicznej, na przykład miasto Gdańsk. W miejscowościach należących do strefy przygranicznej cudzoziemcy mogą nabyć bez zezwolenia tylko lokal będący spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu. W przypadku nabycia domu, tj. zabudowanej działki gruntu czy działki niezabudowanej wymagane jest pozwolenie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. 

Jak weryfikowana jest zdolność kredytowa cudzoziemców starających się o kredyt?

Obywatele innych krajów starający się o kredyt w Polsce muszą spełniać takie same warunki zdolności kredytowej jak obywatele Polski. Osoba starająca się o kredyt powinna posiadać stabilne źródło dochodu. Za takie może być uznana umowa o pracę na czas nieokreślony trwająca już ponad 6 miesięcy. Akceptowane są również umowy na czas określony i umowy zlecenie. Takie umowy powinny być zawarte na co najmniej rok. Umowa zlecenie powinna trwać minimum 12 miesięcy wstecz na moment składania wniosku o kredyt. Cudzoziemcy osiągający dochody z działalności gospodarczej w Polsce mogą starać się o kredyt, gdy działalność ta trwa co najmniej 12 miesięcy. Natomiast w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzonych przez obcokrajowców, banki często odmawiają finasowania.

W przypadku obcokrajowców starających się o kredyt w Polsce może być zaostrzona tak zwana bankowa ocena scoringowa. Oznacza to, że obcokrajowiec spełniający takie same warunki zdolności kredytowej jako obywatel Polski, będzie objęty mimo wszystko wyższym ryzykiem kredytowym.

Co może podnieść wiarygodność kredytową cudzoziemca?

Na pewno, im dłuższy pobyt w Polsce i doświadczenie zawodowe, tym łatwiej o dobrą ocenę kredytową. Warto też, aby obcokrajowiec posiadał konto w polskim banku i na nie otrzymywał wynagrodzenie. Kredytobiorcy starający się o kredyt z wysokim, przynajmniej 20%, wkładem własnym  są zdecydowanie lepiej oceniani przez banki niż ci z minimalnym wkładem własnym.

Jakie dokumenty wymagane są od cudzoziemców przy staraniach o kredyt hipoteczny?

W przypadku cudzoziemców z krajów spoza Unii Europejskiej najczęściej wymagana jest karta pobytu, chociaż jeden z banków odstąpił od tego wymogu. Pozostałe wymagają przynajmniej czasowej karty pobytu ważnej na moment podpisania umowy o kredyt. W niektórych bankach karta powinna być ważna co najmniej 12 miesięcy do przodu na moment składania wniosku. Inne, z kolei wymagają karty pobytu stałego. Widzimy zatem, że banki mają różne podejście do tej kwestii. Obywatele Unii Europejskiej powinni przedłożyć zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE, lub dokument potwierdzający stałe zameldowanie w Polsce. W większości banków odrębne zasady dotyczą obywateli Wielkiej Brytanii ze względu na umowę wystąpienia z UE. W przypadku, gdy małżonek przystępuje do kredytu samodzielnie, musi także dostarczyć akt rozdzielności majątkowej lub dokument potwierdzający intercyzę między małżonkami. Osoby rozwiedzione powinny dostarczyć wyrok rozwodowy. Dokumenty te trzeba przetłumaczyć na język polski.

Co do dokumentów potwierdzających zdolność kredytową bank wymaga zaświadczenia od pracodawcy na druku bankowym oraz potwierdzenia wpływów wynagrodzenia na konto. W przypadku działalności gospodarczej potrzebne będą wydruki rejestrów księgowych w zależności od rodzaju prowadzonej księgowości. Bank poprosi także o wydruki rozliczeń podatkowych i zaświadczenia o niezaleganiu z Urzędu Skarbowego i ZUS. 

Czy cudzoziemcy mogą starać się o kredyty preferencyjne na przykład Kredyt Rodzinny lub Bezpieczny Kredyt 2%?

Ustawy regulujące zasady udzielania Kredytu Rodzinnego oraz projekt ustawy o Bezpiecznym Kredycie 2% nie zawęża beneficjentów tylko do obywateli polskich. Cudzoziemcy też mogą korzystać z tych programów. Warunkiem jest prowadzenie gospodarstwa domowego na terenie Polski oraz spełnienie pozostałych wymagań dotyczących wszystkich beneficjentów. Zaznaczę jednak, że w przypadku warunku nieposiadania innej nieruchomości dotyczy on wszelkich nieruchomości mieszkalnych, nie tylko w Polsce. 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *