Tag Archives: kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny dla cudzoziemca

kredyt hipoteczny dla cudzoziemca

dzie by po rozwoOsoCudzoziemcy coraz częściej wybierają Polskę, jako kraj, w którym warto osiedlić się  na stałe. Od pewnego czasu widoczne jest rosnące zainteresowanie kupnem nieruchomość ze strony pracujących w Polsce Białorusinów i Ukraińców oraz obywateli innych krajów. Czy w takim wypadku cudzoziemcy mogą korzystać z kredytu hipotecznego na zakup nieruchomości?

Kiedy cudzoziemiec może się strać o kredyt hipoteczny na zakup nieruchomości w Polsce?

Obcokrajowcy starający się o kredyt hipoteczny powinni posiadać status rezydenta w Polsce. Oznacza to, że osoba pochodząca z zagranicy jest trwale związana z Polską, tu zamieszkuje na stałe, ma źródło dochodu i rozlicza się z podatków. Nawet jeżeli taka osoba posiada nieruchomości oraz inne dochody w swoim kraju, to Polskę może określić jako swoje „centrum życiowe” i tu przebywa na stałe.

Kolejnym ważnym warunkiem jest posiadanie stabilnych dochodów w Polsce. Dokładnie oznacza to, że pracodawcą powinna być firma zarejestrowana w Polsce, a wynagrodzenie jest wypłacane w złotówkach. W przypadku wynagrodzeń wypłacanych w innych walutach, nie można starać o kredyt złotówkowy, a oferta kredytów walutowych jest aktualnie bardzo ograniczona.

Jeżeli cudzoziemiec jest w związku małżeńskim, to współmałżonek również musi być rezydentem. W polskim prawie małżonkowie nabywają nieruchomości i zaciągają kredyty w ramach wspólności majątkowej. Oboje więc muszą podejść do transakcji i kredytu. Wyjątek stanowią pary mające podpisaną intercyzę lub rozdzielność majątkową.

Jakie zasady obowiązują cudzoziemców przy zakupie nieruchomości w Polsce?

Cudzoziemcy mogą nabywać, bez specjalnego zezwolenia, samodzielny lokal mieszkalny. Wyjątek stanowią mieszkania położone w strefie przygranicznej, na przykład miasto Gdańsk. W miejscowościach należących do strefy przygranicznej cudzoziemcy mogą nabyć bez zezwolenia tylko lokal będący spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu. W przypadku nabycia domu, tj. zabudowanej działki gruntu czy działki niezabudowanej wymagane jest pozwolenie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. 

Jak weryfikowana jest zdolność kredytowa cudzoziemców starających się o kredyt?

Obywatele innych krajów starający się o kredyt w Polsce muszą spełniać takie same warunki zdolności kredytowej jak obywatele Polski. Osoba starająca się o kredyt powinna posiadać stabilne źródło dochodu. Za takie może być uznana umowa o pracę na czas nieokreślony trwająca już ponad 6 miesięcy. Akceptowane są również umowy na czas określony i umowy zlecenie. Takie umowy powinny być zawarte na co najmniej rok. Umowa zlecenie powinna trwać minimum 12 miesięcy wstecz na moment składania wniosku o kredyt. Cudzoziemcy osiągający dochody z działalności gospodarczej w Polsce mogą starać się o kredyt, gdy działalność ta trwa co najmniej 12 miesięcy. Natomiast w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzonych przez obcokrajowców, banki często odmawiają finasowania.

W przypadku obcokrajowców starających się o kredyt w Polsce może być zaostrzona tak zwana bankowa ocena scoringowa. Oznacza to, że obcokrajowiec spełniający takie same warunki zdolności kredytowej jako obywatel Polski, będzie objęty mimo wszystko wyższym ryzykiem kredytowym.

Co może podnieść wiarygodność kredytową cudzoziemca?

Na pewno, im dłuższy pobyt w Polsce i doświadczenie zawodowe, tym łatwiej o dobrą ocenę kredytową. Warto też, aby obcokrajowiec posiadał konto w polskim banku i na nie otrzymywał wynagrodzenie. Kredytobiorcy starający się o kredyt z wysokim, przynajmniej 20%, wkładem własnym  są zdecydowanie lepiej oceniani przez banki niż ci z minimalnym wkładem własnym.

Jakie dokumenty wymagane są od cudzoziemców przy staraniach o kredyt hipoteczny?

W przypadku cudzoziemców z krajów spoza Unii Europejskiej najczęściej wymagana jest karta pobytu, chociaż jeden z banków odstąpił od tego wymogu. Pozostałe wymagają przynajmniej czasowej karty pobytu ważnej na moment podpisania umowy o kredyt. W niektórych bankach karta powinna być ważna co najmniej 12 miesięcy do przodu na moment składania wniosku. Inne, z kolei wymagają karty pobytu stałego. Widzimy zatem, że banki mają różne podejście do tej kwestii. Obywatele Unii Europejskiej powinni przedłożyć zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE, lub dokument potwierdzający stałe zameldowanie w Polsce. W większości banków odrębne zasady dotyczą obywateli Wielkiej Brytanii ze względu na umowę wystąpienia z UE. W przypadku, gdy małżonek przystępuje do kredytu samodzielnie, musi także dostarczyć akt rozdzielności majątkowej lub dokument potwierdzający intercyzę między małżonkami. Osoby rozwiedzione powinny dostarczyć wyrok rozwodowy. Dokumenty te trzeba przetłumaczyć na język polski.

Co do dokumentów potwierdzających zdolność kredytową bank wymaga zaświadczenia od pracodawcy na druku bankowym oraz potwierdzenia wpływów wynagrodzenia na konto. W przypadku działalności gospodarczej potrzebne będą wydruki rejestrów księgowych w zależności od rodzaju prowadzonej księgowości. Bank poprosi także o wydruki rozliczeń podatkowych i zaświadczenia o niezaleganiu z Urzędu Skarbowego i ZUS. 

Czy cudzoziemcy mogą starać się o kredyty preferencyjne na przykład Kredyt Rodzinny lub Bezpieczny Kredyt 2%?

Ustawy regulujące zasady udzielania Kredytu Rodzinnego oraz projekt ustawy o Bezpiecznym Kredycie 2% nie zawęża beneficjentów tylko do obywateli polskich. Cudzoziemcy też mogą korzystać z tych programów. Warunkiem jest prowadzenie gospodarstwa domowego na terenie Polski oraz spełnienie pozostałych wymagań dotyczących wszystkich beneficjentów. Zaznaczę jednak, że w przypadku warunku nieposiadania innej nieruchomości dotyczy on wszelkich nieruchomości mieszkalnych, nie tylko w Polsce. 

 

Czy warto starać się o kredyt hipoteczny w czasie pandemii COVID-19?

Trwająca pandemia koronawirusa wywołała spore zamieszanie w naszym życiu, ale także w świecie finansów. Reperkusje tej sytuacji będą długoterminowe i trudne teraz do przewidzenia.

Co zmieniło się w kwestii kredytów od chwili ogłoszenia pandemii?

 • Banki ogłosiły, że mocno ograniczają dostępność oddziałów. Większość placówek, co prawda pracuje, ale w ograniczonych godzinach i przyjmują klientów pojedynczo. Apeluje się do ludzi, aby przychodzili wyłącznie w ważnych sprawach, a pozostałe załatwiali on-line albo telefonicznie.
 •  Zarówno Związek Banków Polskich, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz same banki opracowują programy pomocowe dla kredytobiorców, którzy w wyniku pandemii stracili możliwość regulowania swoich zobowiązań. Najczęściej są to wakacje kredytowe w spłacie raty kapitałowo-odsetkowej  na 3 miesiące  lub raty kapitałowej na 6 miesięcy.
 • Wydłużyły się czasy analizy aktualnych wniosków ze względu na ograniczoną liczbę pracowników. Dwa banku ogłosiły wstrzymanie przyjmowania nowych wniosków kredytowych, jeden wstrzymał ofertę promocyjną.
 • Banki zaostrzają scoringi i ocenę ryzyka klienta. Oznacza to, że niechętnie będą (lub nie będą) akceptować dochodu z umów zleceń i umów o dzieło oraz umów na czas określony. Dochód z działalności gospodarczej także będzie podlegał dużo surowszej ocenie.
 • Nastąpiła obniżka stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, co wpłynie na obniżenie oprocentowania dotychczas udzielonych kredytów.  Czy nowych również? To zależy od polityki cenowej banków. Jeżeli ryzyko udzielania kredytów będzie zdecydowanie wyższe, a zapewne tak będzie, to banki podwyższą swoje marże.

Wiele osób zastanawia się zatem, czy warto starać się o kredyt hipoteczny teraz lepiej przeczekać tę burzę?

Argumenty za tym, aby działać teraz, a nie czekać:

 1.  Nikt nie jest w stanie powiedzieć jaka będzie sytuacja po przejściu pandemii i kiedy się unormuje. Niektórzy wróżą recesję, a to z kolei zawsze wiąże się z niechęcią banków do udzielenia kredytów i wyższymi marżami. Należy się zatem liczyć z tym, że w przyszłości będzie jeszcze trudniej o kredyt. Jeżeli więc, czujesz się w miarę stabilnie w swojej sytuacji zawodowej, złóż wniosek o kredyt teraz. 
 2. Obniżka stóp procentowych może zachęcić banki do podniesienia marż kredytów. Kredytobiorca płacący oprocentowanie jako sumę (Wibor + marża) na początku nie poczuje różnicy. Odczuje ją dopiero w momencie jak stopy procentowe pójdą w górę.
 3. Odłożone w banku oszczędności mogą mocno tracić na wartości ze względu na obniżkę oprocentowania depozytów. Lepiej wykorzystać je na wkład własny do zakupu mieszkania. Część oszczędności warto jednak zostawić jako poduszkę bezpieczeństwa.

Argumenty za tym, aby jednak poczekać:

 1. Jeżeli pracujesz na umowie zlecenie, umowie o dzieło lub Twoja umowa o pracę jest na czas określony lepiej poczekać ze złożeniem wniosku o kredyt. To samo dotyczy działalności gospodarczych trwających poniżej 2 lat, lub z branż, które najbardziej ucierpią w wyniku pandemii. Wstrzymać się powinny, także osoby mające nietypowe źródło dochodów,  czy sytuację wymagającą uznania odstępstwa od reguł oceny ryzyka. W tych przypadkach istnieje zbyt duże prawdopodobieństwo odrzucenia wniosku przez bank ze względu na wysokie ryzyko.
 2.  Jeżeli pandemia spowoduje recesję w gospodarce, może to wpłynąć na  spadek cen nieruchomości oraz materiałów budowlanych. 
 3.  Trudności w procesowaniu wniosków ograniczyły ofertę kredytową. Być może warto poczekać, aż sytuacja się ustabilizuje i banki wystąpią z nowymi promocjami.

Jak kupić mieszkanie na kredyt sprawnie i bezpiecznie?

Jak kupić mieszkanie na kredyt, aby transakcja była bezpieczna i sprawna? Oto 5 kwestii, o których trzeba pamiętać, aby nie tracić nerwów i pieniędzy.

mieszkanie na kredyt

#1 Potwierdzona zdolność kredytowa

Jednym z najczęstszych błędów kupujących nieruchomość na kredyt to nierzetelnie zweryfikowana zdolność kredytowa. Najczęściej wygląda to tak. Zainteresowany kredytem idzie do swojego banku, podaje  doradcy hipotecznemu dane dotyczące dochodów i uzyskuje odpowiedź, że jest ok.

Moim zdaniem, zdolność kredytową możemy uznać za potwierdzoną, jeżeli:

 • Dane dotyczące dochodów zweryfikowane są z dokumentami, między innymi: rocznym rozliczeniem PIT, historią transakcji z konta, umowami o pracę, książką przychodów i rozchodów w przypadku działalności gospodarczej
 • Potwierdzona  jest pozytywna ocena kredytowa w BIK
 • Sprawdzony jest pozytywny systemowy scoring  bankowy.

Wszystkie te elementy wpływają na decyzję o przyznaniu kredytu we wnioskowanej wysokości. Warto potwierdzić zdolność kredytową  w kilku bankach, aby nie okazało się, że oczekiwana oferta dostępna jest tylko w jednym banku. Nieoceniona okaże się tu pomoc rzetelnego  eksperta kredytowego.

Co to jest scoring kredytowy i dlaczego będzie miał jeszcze większe znaczenie?

scoring kredytowyPani Justyna znalazła idealny dla siebie dom i potrzebowała na jego zakup kredytu hipotecznego w wysokości 400 tys. Prowadzi dobrze prosperującą firmę  i osiąga dochody, które spokojnie wystarczą na utrzymanie jej i rodziny oraz spłatę rat. Pani Justyna jest po rozwodzie i wychowuje dwójkę dzieci. Na zakup wymarzonego domu 1/4 kwoty mogła przeznaczyć ze środków własnych. Jednak bank zaoferował jej kwotę dużo niższą, bo tylko 250 tyś. Powód – słaby scoring kredytowy.

Podobna sytuacja spotkała pana Roberta. Singiel w wieku 27 lat, potrzebował kredytu w kwocie 500 tyś. na zakup mieszkania. Dysponował co prawda tylko minimalnym 10% wkładem własnym, jednak  zdolność kredytowa wyliczona z jego dochodów pozwalała na kredyt w wysokości nawet do 1 mln zł. Pan Robert, pomimo młodego wieku, prowadził firmę osiągającą wysokie i stabilne zyski. Miał jednak sporo niewielkich zobowiązań kredytowych, typu zakupy na raty, karty kredytowe, otwarte limity w kontach, poręczenia. Raty regulował na bieżąco i nie obciążały one zbytnio jego dochodu. Bank jednak odmówił udzielenia kredytu. Powód – niski scoring kredytowy.

Jak bezpiecznie kupić nieruchomość z hipoteką.

nieruchomość z hipotekąWielokrotnie spotykam się z  opinią, że nieruchomość z hipoteką odstrasza kupujących. Opiszę więc, w paru słowach kwestie związane z  zakupem nieruchomości z wpisem hipoteki w księdze wieczystej. Sfinansowanie takiego zakupu kredytem hipotecznym z reguły nie stanowi problemu. Wyjątkiem może być kilka sytuacji opisanych poniżej. Dużym wsparciem przy takiej transakcji może okazać się pomoc doświadczonego eksperta kredytowego .

Co należy sprawdzić kupując nieruchomość z hipoteką?

 • Aktualne saldo kredytu, którym obciążona jest nieruchomość.

Najważniejsze informacje o nieruchomości znajdziemy w założonej dla niej księdze wieczystej. Ewidencja ksiąg wieczystych dostępna jest we właściwym sądzie rejonowym albo w internecie poprzez stronę https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl/.  Informacja o wpisanych hipotekach znajduje się w ostatnim, IV dziale księgi. Jeśli zatem nieruchomość jest zabezpieczeniem kredytu hipotecznego, tutaj znajdziemy informację o tym, jaki bank wpisał hipotekę, jaka jest jej wysokość i na podstawie jakiej umowy kredytowej. Uwaga, wartość wpisanej hipoteki to nie to samo co wysokość udzielonego kredytu. Wartość hipoteki stanowi najczęściej 150 lub 200% wartość udzielonego kredytu. Informację o wysokości aktualnego salda kredytu podaje bank, który go udzielił w wystawianym przez siebie zaświadczeniu. Taki dokument okazuje sprzedający nieruchomość przed transakcją.

Jak uzyskać kredyt hipoteczny nie mając stałej umowy o pracę?

kredyt hipoteczny przy umowie na czas określonyDla banku wymarzonym kredytobiorcą jest osoba ze stałą umową w sektorze budżetowym.  Zdecydowanie trudniej o kredyt hipoteczny przy umowie na czas określony, czy umowie o zleceniu.

Analitycy bankowi uważają, że kredytobiorca z regularnym dochodem w stabilnej instytucji jest mniej ryzykowny niż ten z dużo wyższym dochodem, ale z niestandardowego źródła. Dlatego też wymagania banków co do dochodów innych niż stała umowa o pracę są zdecydowanie bardziej zaostrzone. Jak zatem uzyskać kredyt hipoteczny jeśli nie mamy stałej umowy o pracę?

Kredyt na mieszkanie na 30 lat to nie to samo co zakup tostera.

coins-1015125

 

Podczas mojego niedawnego spotkania w sprawie kredytu młodzi ludzie z już wybrany mieszkaniem i zamiarem zaciągnięcia kredytu na 240 tysięcy na 25 lat nie potrafili odpowiedzieć jakie aktualnie mają umowy o pracę.  Często osoby starające się o kredyt nie wiedzą jakie są minimalne wydatki ich rodziny, jakie mają dochody z prowadzonej działalności gospodarczej, jakie będą koszty utrzymania ich nowego mieszkania.  A przecież zaciągniecie kredytu na mieszkanie na 30 lat to nie to samo co kupno tostera. To poważna decyzja, do której trzeba się porządnie przygotować.

Krok pierwszy

Niezależnie od tego jaką zdolność kredytową wyliczy bank, policz własną zdolność kredytową, czyli w jakiej maksymalnej wysokości ratę będziesz w stanie spłacać. Ratę przyszłego kredytu potraktuj jako regularny wydatek mieszkaniowy na stałe wpisany w budżecie. Jeśli już płacisz czynsz za wynajmowane mieszkanie to mniej więcej wiesz z jakimi  stałymi wydatkami mieszkaniowymi jesteś w stanie sobie poradzić.

Krok drugi

Dokładnie przelicz swoje miesięczne dochody. Jeśli jest to stała pensja z umowy o pracę, to masz łatwiej, natomiast jeśli dochody różnią się w poszczególnych miesiącach na przykład w przypadku działalności gospodarczej lub wynagrodzenia prowizyjnego to sprawdź swój ostatni PIT. Dochód w PIT-cie porównaj z dochodami bieżącymi, czy wzrosły, czy spadły, jeśli tak to dlaczego.