Category Archives: Bez kategorii

Kredyt Rodzinny z dopłatami. Jak to działa?

kredyt rodzinnyKredyt Rodzinny z dopłatami w ramach spłaty rodzinnej dostępny aktualnie w bankach  jest ciekawym rozwiązaniem dla par spodziewających się drugiego lub kolejnego dziecka w rodzinie. 

W jakiej wysokości dopłaty można uzyskać?

Jeżeli w czasie spłacania kredytu w rodzinie urodzi się drugie dziecko spłata rodzinna wynosi 20 000 zł. Natomiast pojawienie się trzeciego lub kolejnego dziecka premiowane jest kwotą 60 000 zł. Jeżeli zatem drugie i trzecie dziecko urodzi się w czasie spłacania kredytu, zostanie on pomniejszony w sumie o 80 000 zł!

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać spłatę rodzinną?

Spłaty rodzinne dotyczą tylko posiadaczy Kredytu Rodzinnego.  Jest on dostępny w kilku bankach w Polsce dla osób spełniających następujące warunki:

 • nie posiadają mieszkania

     wyjątek stanowią rodziny z minimum dwójką zamieszkujące mieszkania mieszczące się w    wyznaczonym przez ustawę limitach  powierzchni

oraz 

osoby, które odziedziczyły udział w nieruchomości nie większy niż 50% i przekazały go darowizną innemu współwłaścicielowi tej nieruchomości

 • nie przekazały nieruchomości darowizną osobom z I i II grupy podatkowej w ciągu 5 lat przed złożeniem wniosku o kredyt
 • kupują mieszkanie w cenie mieszczącej się w limitach wyznaczonych przez bank BGK i publikowanych co kwartał i publikowanych na stronie banku BGK
 • wkład własny w zakup mieszkania nie może być wyższy niż 20% przy kredycie o oprocentowaniu zmiennym i 30% przy oprocentowaniu okresowo stałym, a dla rodzin posiadających mieszkanie 10%.

Aby otrzymać spłatę rodzinną 

 • trzeba być już posiadaczem kredytu rodzinnego, czyli dziecko pojawi się dopiero po udzieleniu kredytu
 • nie można być posiadaczem innej nieruchomości niż ta finansowana kredytem rodzinnym
 • nie można nadpłacić kredytu przez okres 3 lat powyżej kwoty objętej gwarancją
 • należy złożyć wniosek o spłatę rodzinną w ciągu 1 roku od pojawienia się dziecka.

Jak wygląda procedura przyznania Kredytu Rodzinnego?

Wniosek o Kredyt Rodziny składany tak samo jak standardowy wniosek o kredyt hipoteczny. Nie wszystkie banki mają go jednak w ofercie. Kredyt Rodzinny z dopłatami dostępny jest banku PKO BP, Santanderze, Aliorze i Banku Pekao S.A. Oprócz standardowych formularzy kredytobiorcy muszą także złożyć wniosek i oświadczenia do banku BGK, który udziela gwarancji w przypadku wkładu mniejszego niż 20% i wypłaca dopłaty w ramach spłaty rodzinnej. Co do weryfikacji zdolności kredytowej, niezbędne są dokumenty  takie jak przy standardowym kredycie hipotecznym. Przed złożeniem wniosku należy pamiętać, aby sprawdzić, czy cena mieszkania mieści się w wyznaczonych limitach. 

 Czy opłaca się wziąć Kredyt Rodzinny? 

 Oferta Kredytu Rodzinnego ma takie same parametry cenowe jak kredyt standardowy. Dodatkowo występuje w nim prowizja  banku BGK za gwarancję brakującego wkładu wynosząca 1% od kwoty gwarancji. Czyli dla przykładu, jeżeli małżeństwo kupuje mieszkanie za cenę 400 000 zł, a posiada wkład własny na ten cel w wysokości tylko 20 000 zł, wówczas prowizja za gwarancję wynosi 600 zł (400 000 zł x 20% tj. 80 000 zł wymagany wkład własny – 20 000 zł = 60 000 zł wkład objęty gwarancją x 1% tj. 600 zł). Nie jest to wysoka kwota, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, iż bez tej gwarancji w ogóle nie kupili by tego mieszkania na kredyt. Banki wymagają minimum 10% wkładu własnego, czyli w tym przypadku 40 000 zł. Jeżeli kredytobiorcy nie posiadają tego minimum gotówki, rozwiązaniem jest Kredyt Rodzinny z gwarancją BGK.

Kredyt hipoteczny dla cudzoziemca

kredyt hipoteczny dla cudzoziemca

dzie by po rozwoOsoCudzoziemcy coraz częściej wybierają Polskę, jako kraj, w którym warto osiedlić się  na stałe. Od pewnego czasu widoczne jest rosnące zainteresowanie kupnem nieruchomość ze strony pracujących w Polsce Białorusinów i Ukraińców oraz obywateli innych krajów. Czy w takim wypadku cudzoziemcy mogą korzystać z kredytu hipotecznego na zakup nieruchomości?

Kiedy cudzoziemiec może się strać o kredyt hipoteczny na zakup nieruchomości w Polsce?

Obcokrajowcy starający się o kredyt hipoteczny powinni posiadać status rezydenta w Polsce. Oznacza to, że osoba pochodząca z zagranicy jest trwale związana z Polską, tu zamieszkuje na stałe, ma źródło dochodu i rozlicza się z podatków. Nawet jeżeli taka osoba posiada nieruchomości oraz inne dochody w swoim kraju, to Polskę może określić jako swoje „centrum życiowe” i tu przebywa na stałe.

Kolejnym ważnym warunkiem jest posiadanie stabilnych dochodów w Polsce. Dokładnie oznacza to, że pracodawcą powinna być firma zarejestrowana w Polsce, a wynagrodzenie jest wypłacane w złotówkach. W przypadku wynagrodzeń wypłacanych w innych walutach, nie można starać o kredyt złotówkowy, a oferta kredytów walutowych jest aktualnie bardzo ograniczona.

Jeżeli cudzoziemiec jest w związku małżeńskim, to współmałżonek również musi być rezydentem. W polskim prawie małżonkowie nabywają nieruchomości i zaciągają kredyty w ramach wspólności majątkowej. Oboje więc muszą podejść do transakcji i kredytu. Wyjątek stanowią pary mające podpisaną intercyzę lub rozdzielność majątkową.

Jakie zasady obowiązują cudzoziemców przy zakupie nieruchomości w Polsce?

Cudzoziemcy mogą nabywać, bez specjalnego zezwolenia, samodzielny lokal mieszkalny. Wyjątek stanowią mieszkania położone w strefie przygranicznej, na przykład miasto Gdańsk. W miejscowościach należących do strefy przygranicznej cudzoziemcy mogą nabyć bez zezwolenia tylko lokal będący spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu. W przypadku nabycia domu, tj. zabudowanej działki gruntu czy działki niezabudowanej wymagane jest pozwolenie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. 

Jak weryfikowana jest zdolność kredytowa cudzoziemców starających się o kredyt?

Obywatele innych krajów starający się o kredyt w Polsce muszą spełniać takie same warunki zdolności kredytowej jak obywatele Polski. Osoba starająca się o kredyt powinna posiadać stabilne źródło dochodu. Za takie może być uznana umowa o pracę na czas nieokreślony trwająca już ponad 6 miesięcy. Akceptowane są również umowy na czas określony i umowy zlecenie. Takie umowy powinny być zawarte na co najmniej rok. Umowa zlecenie powinna trwać minimum 12 miesięcy wstecz na moment składania wniosku o kredyt. Cudzoziemcy osiągający dochody z działalności gospodarczej w Polsce mogą starać się o kredyt, gdy działalność ta trwa co najmniej 12 miesięcy. Natomiast w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzonych przez obcokrajowców, banki często odmawiają finasowania.

W przypadku obcokrajowców starających się o kredyt w Polsce może być zaostrzona tak zwana bankowa ocena scoringowa. Oznacza to, że obcokrajowiec spełniający takie same warunki zdolności kredytowej jako obywatel Polski, będzie objęty mimo wszystko wyższym ryzykiem kredytowym.

Co może podnieść wiarygodność kredytową cudzoziemca?

Na pewno, im dłuższy pobyt w Polsce i doświadczenie zawodowe, tym łatwiej o dobrą ocenę kredytową. Warto też, aby obcokrajowiec posiadał konto w polskim banku i na nie otrzymywał wynagrodzenie. Kredytobiorcy starający się o kredyt z wysokim, przynajmniej 20%, wkładem własnym  są zdecydowanie lepiej oceniani przez banki niż ci z minimalnym wkładem własnym.

Jakie dokumenty wymagane są od cudzoziemców przy staraniach o kredyt hipoteczny?

W przypadku cudzoziemców z krajów spoza Unii Europejskiej najczęściej wymagana jest karta pobytu, chociaż jeden z banków odstąpił od tego wymogu. Pozostałe wymagają przynajmniej czasowej karty pobytu ważnej na moment podpisania umowy o kredyt. W niektórych bankach karta powinna być ważna co najmniej 12 miesięcy do przodu na moment składania wniosku. Inne, z kolei wymagają karty pobytu stałego. Widzimy zatem, że banki mają różne podejście do tej kwestii. Obywatele Unii Europejskiej powinni przedłożyć zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE, lub dokument potwierdzający stałe zameldowanie w Polsce. W większości banków odrębne zasady dotyczą obywateli Wielkiej Brytanii ze względu na umowę wystąpienia z UE. W przypadku, gdy małżonek przystępuje do kredytu samodzielnie, musi także dostarczyć akt rozdzielności majątkowej lub dokument potwierdzający intercyzę między małżonkami. Osoby rozwiedzione powinny dostarczyć wyrok rozwodowy. Dokumenty te trzeba przetłumaczyć na język polski.

Co do dokumentów potwierdzających zdolność kredytową bank wymaga zaświadczenia od pracodawcy na druku bankowym oraz potwierdzenia wpływów wynagrodzenia na konto. W przypadku działalności gospodarczej potrzebne będą wydruki rejestrów księgowych w zależności od rodzaju prowadzonej księgowości. Bank poprosi także o wydruki rozliczeń podatkowych i zaświadczenia o niezaleganiu z Urzędu Skarbowego i ZUS. 

Czy cudzoziemcy mogą starać się o kredyty preferencyjne na przykład Kredyt Rodzinny lub Bezpieczny Kredyt 2%?

Ustawy regulujące zasady udzielania Kredytu Rodzinnego oraz projekt ustawy o Bezpiecznym Kredycie 2% nie zawęża beneficjentów tylko do obywateli polskich. Cudzoziemcy też mogą korzystać z tych programów. Warunkiem jest prowadzenie gospodarstwa domowego na terenie Polski oraz spełnienie pozostałych wymagań dotyczących wszystkich beneficjentów. Zaznaczę jednak, że w przypadku warunku nieposiadania innej nieruchomości dotyczy on wszelkich nieruchomości mieszkalnych, nie tylko w Polsce. 

 

Oprocentowanie kredytu hipotecznego: zmienne czy stałe?

oprocentowanie kredytu

Oprocentowanie kredytu zmienne – jak to działa?

Zdecydowana większość kredytów hipotecznych udzielanych i spłacanych w Polsce są to kredyty z oprocentowaniem zmiennym.  Składa się ono ze stałej marży banku oraz zmiennej stopy Wibor sześcio- lub trzymiesięcznej.

Oprocentowanie kredytu = marża +WIBOR 3 (lub 6) m

Marża kredytu to po prostu cena kredytu jaką płacimy dla banku. Marża kredytu hipotecznego waha się w przedziale od 1,70% do nawet 3,00%. Zależy od oferty banku, wysokości wkładu własnego oraz od dodatkowych produktów dołączonych klientowi do kredytu, na przykład konto, ubezpieczenie na życie, karta kredytowa. Marża banku, co do zasady,  pozostaje niezmienna przez cały okres kredytowania. Może zostać podwyższona, jeżeli  klient zrezygnuje z produktów dodatkowych, za które dostał obniżkę. Czasami bank oferuje marżę promocyjną (niższą) przez jakiś okres, a po tym czasie wraca ona do wartości standardowej.

Minimalny wkład własny przy kredycie hipotecznym – aktualne regulacje.

Wymagany minimalny wkład własny – stan na dzień 30.03.2020 r.

wkład własny do kredytu hipotecznego

Aktualnie większość banków udziela kredytów z minimalnym 10 – procentowym wkładem własnym.  ING Bank Śląski oraz BNP Paribas wymagają bezwzględnie 20 – procentowego wkładu własnego. Regulacja KNF wymaga, co prawda już od 2017 roku stosowania przez wszystkie banki 20% wkładu własnego. Banki jednak stosując tzw. ubezpieczenie niskiego wkładu własnego udzielają kredytu, także osobom dysponującym mniejszą gotówką. Szykuje się jednak duża zmiana.

Wymagany minimalny wkład własny będzie nie mniejszy niż 20%.

Już od kwietnia wiodący bank, PKO BP  zmienia regulacje w kwestii wkładu własnego. Nie będzie udzielał kredytów z wkładem własnym mniejszym niż 20%. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że  inne banki również pójdą tym śladem.

Czy warto starać się o kredyt hipoteczny w czasie pandemii COVID-19?

Trwająca pandemia koronawirusa wywołała spore zamieszanie w naszym życiu, ale także w świecie finansów. Reperkusje tej sytuacji będą długoterminowe i trudne teraz do przewidzenia.

Co zmieniło się w kwestii kredytów od chwili ogłoszenia pandemii?

 • Banki ogłosiły, że mocno ograniczają dostępność oddziałów. Większość placówek, co prawda pracuje, ale w ograniczonych godzinach i przyjmują klientów pojedynczo. Apeluje się do ludzi, aby przychodzili wyłącznie w ważnych sprawach, a pozostałe załatwiali on-line albo telefonicznie.
 •  Zarówno Związek Banków Polskich, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz same banki opracowują programy pomocowe dla kredytobiorców, którzy w wyniku pandemii stracili możliwość regulowania swoich zobowiązań. Najczęściej są to wakacje kredytowe w spłacie raty kapitałowo-odsetkowej  na 3 miesiące  lub raty kapitałowej na 6 miesięcy.
 • Wydłużyły się czasy analizy aktualnych wniosków ze względu na ograniczoną liczbę pracowników. Dwa banku ogłosiły wstrzymanie przyjmowania nowych wniosków kredytowych, jeden wstrzymał ofertę promocyjną.
 • Banki zaostrzają scoringi i ocenę ryzyka klienta. Oznacza to, że niechętnie będą (lub nie będą) akceptować dochodu z umów zleceń i umów o dzieło oraz umów na czas określony. Dochód z działalności gospodarczej także będzie podlegał dużo surowszej ocenie.
 • Nastąpiła obniżka stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, co wpłynie na obniżenie oprocentowania dotychczas udzielonych kredytów.  Czy nowych również? To zależy od polityki cenowej banków. Jeżeli ryzyko udzielania kredytów będzie zdecydowanie wyższe, a zapewne tak będzie, to banki podwyższą swoje marże.

Wiele osób zastanawia się zatem, czy warto starać się o kredyt hipoteczny teraz lepiej przeczekać tę burzę?

Argumenty za tym, aby działać teraz, a nie czekać:

 1.  Nikt nie jest w stanie powiedzieć jaka będzie sytuacja po przejściu pandemii i kiedy się unormuje. Niektórzy wróżą recesję, a to z kolei zawsze wiąże się z niechęcią banków do udzielenia kredytów i wyższymi marżami. Należy się zatem liczyć z tym, że w przyszłości będzie jeszcze trudniej o kredyt. Jeżeli więc, czujesz się w miarę stabilnie w swojej sytuacji zawodowej, złóż wniosek o kredyt teraz. 
 2. Obniżka stóp procentowych może zachęcić banki do podniesienia marż kredytów. Kredytobiorca płacący oprocentowanie jako sumę (Wibor + marża) na początku nie poczuje różnicy. Odczuje ją dopiero w momencie jak stopy procentowe pójdą w górę.
 3. Odłożone w banku oszczędności mogą mocno tracić na wartości ze względu na obniżkę oprocentowania depozytów. Lepiej wykorzystać je na wkład własny do zakupu mieszkania. Część oszczędności warto jednak zostawić jako poduszkę bezpieczeństwa.

Argumenty za tym, aby jednak poczekać:

 1. Jeżeli pracujesz na umowie zlecenie, umowie o dzieło lub Twoja umowa o pracę jest na czas określony lepiej poczekać ze złożeniem wniosku o kredyt. To samo dotyczy działalności gospodarczych trwających poniżej 2 lat, lub z branż, które najbardziej ucierpią w wyniku pandemii. Wstrzymać się powinny, także osoby mające nietypowe źródło dochodów,  czy sytuację wymagającą uznania odstępstwa od reguł oceny ryzyka. W tych przypadkach istnieje zbyt duże prawdopodobieństwo odrzucenia wniosku przez bank ze względu na wysokie ryzyko.
 2.  Jeżeli pandemia spowoduje recesję w gospodarce, może to wpłynąć na  spadek cen nieruchomości oraz materiałów budowlanych. 
 3.  Trudności w procesowaniu wniosków ograniczyły ofertę kredytową. Być może warto poczekać, aż sytuacja się ustabilizuje i banki wystąpią z nowymi promocjami.

Jak kupić mieszkanie na kredyt sprawnie i bezpiecznie?

Jak kupić mieszkanie na kredyt, aby transakcja była bezpieczna i sprawna? Oto 5 kwestii, o których trzeba pamiętać, aby nie tracić nerwów i pieniędzy.

mieszkanie na kredyt

#1 Potwierdzona zdolność kredytowa

Jednym z najczęstszych błędów kupujących nieruchomość na kredyt to nierzetelnie zweryfikowana zdolność kredytowa. Najczęściej wygląda to tak. Zainteresowany kredytem idzie do swojego banku, podaje  doradcy hipotecznemu dane dotyczące dochodów i uzyskuje odpowiedź, że jest ok.

Moim zdaniem, zdolność kredytową możemy uznać za potwierdzoną, jeżeli:

 • Dane dotyczące dochodów zweryfikowane są z dokumentami, między innymi: rocznym rozliczeniem PIT, historią transakcji z konta, umowami o pracę, książką przychodów i rozchodów w przypadku działalności gospodarczej
 • Potwierdzona  jest pozytywna ocena kredytowa w BIK
 • Sprawdzony jest pozytywny systemowy scoring  bankowy.

Wszystkie te elementy wpływają na decyzję o przyznaniu kredytu we wnioskowanej wysokości. Warto potwierdzić zdolność kredytową  w kilku bankach, aby nie okazało się, że oczekiwana oferta dostępna jest tylko w jednym banku. Nieoceniona okaże się tu pomoc rzetelnego  eksperta kredytowego.

Jak zmniejszyć koszt spłacanego kredytu?

Obraz Steve Buissinne z Pixabay 

Wybór odpowiedniej oferty kredytu w momencie podpisywania umowy decyduje o jego kosztach na długie lata. Dlatego warto taką decyzję skonsultować z doświadczonym ekspertem kredytowym. Ale czy można i jak zmniejszyć koszt spłacanego kredytu? Okazuje się, że tak. Jest na to kilka sposobów.

#1. Nadpłata kredytu – czy to się opłaca?

Nadpłaty kredytu na pewno spowodują zmniejszenie jego kosztu odsetkowego. Nie zawsze jednak to się opłaca. W jakich sytuacjach nie warto nadpłacać kredytu?

 1. Kredyt ma preferencyjne warunki, na przykład obniżone odsetki przez pierwsze 8 lat odsetki w ramach programu „Rodzina na swoim”  lub kredyt z dopłatą w programie „Mieszkanie dla młodych”. W przypadku programu MDM trzeba szczególnie uważać, bo dokonanie nadpłaty w ciągu pierwszych 5 lat przewyższającej wartość uzyskanego bonusu spowoduje konieczność jego zwrotu. Nie warto także nadpłacać kredytów w całości objętych preferencyjnym oprocentowaniem, na przykład kredytu studenckiego. Lokując kwotę przeznaczoną na nadpłatę na dobrym koncie oszczędnościowym można uzyskać nadwyżkę nad zapłaconymi odsetkami 🙂 
 2. Bank pobiera opłatę za nadpłatę kredytu. Aktualnie obowiązująca ustawa o kredycie hipotecznym nie zezwala na pobieranie opłaty za wcześniejszą spłatę lub nadpłatę kredytu po 3 latach. Jednak we wcześniejszych umowach może być zapisana opłata za nadpłaty obowiązująca dłużej niż 3 lata. Najczęściej jest to opłata w wysokości 2-3 % od nadpłacanej kwoty. Warto zatem, przed dokonaniem nadpłaty sprawdzić w umowie, czy bank nie naliczy za to kary.
 3.  Planowane są kolejne inwestycję z wykorzystaniem kredytu, na przykład zakup większego mieszkania, remont domu, zakup nowego samochodu. Kredyt hipoteczny jest najtańszym „pożyczonym pieniądzem” na rynku. Nie warto zatem nadpłacać kredytu z oprocentowaniem 3,60 % w skali roku, żeby za chwilę zaciągnąć kredyt z oprocentowaniem 7,99%. Poza tym, spłacając długoletni kredyt hipoteczny większość część odsetek spłacamy na początku kredytowania i  biegiem czasu staje się on coraz „tańszy”. Nie warto zatem nadpłacać starego kredytu, aby za chwilę zaciągnąć  nowy wyższy.     

Jeżeli 3 powyższe sytuacje nie mają miejsca, warto nadpłacić kredyt, aby zmniejszyć całkowity koszt odsetkowy. Nadpłat najlepiej dokonywać jak najwcześniej – patrz. punkt 3. Po dokonanej nadpłacie bank przeliczy kredyt według obniżonego salda i zmniejszy ratę kredytu. Jeżeli chcemy pozostać przy tej samej wysokości raty, ale skrócić okres kredytowania, bank może  wymagać podpisania aneksu.  

#2. Przeniesienie kredytu do innego banku – czy warto?

Przeniesienie kredytu do innego banku zawsze wiąże się dodatkowymi kosztami, dlatego taki krok trzeba dobrze przemyśleć i przeliczyć albo skonsultować z ekspertem kredytowym. Warto przenieść kredyt udzielony na wysokim, niekorzystnym oprocentowaniu i najlepiej zrobić to jak najwcześniej.  Dotyczy to też sytuacji, gdy inwestycję mieszkaniową typu budowa domu realizowaliśmy posiłkując się kredytami gotówkowymi. Warto przeprowadzić refinansowanie tych wydatków zamieniając kredyty gotówkowe na niżej oprocentowany kredyt hipoteczny. 

#3. Koszty dodatkowych produktów dopiętych do kredytu.

Koszty kredytu to nie tylko koszt naliczanych co miesiąc odsetek. Są to również koszty związane z obsługą konta podpiętego do kredytu, wymaganych ubezpieczeń, czy innych produktów, które bank sprzedał wraz z kredytem, na przykład karta kredytowa. Nie wszystkie „dobrodziejstwa”, które bank dopiął nam do kredytu musimy utrzymywać przez cały okres kredytowania. Wymagany okres utrzymywania danego produktu to może być 3, 5 lub 7 lat, w zależności od zapisów w umowie,. Później możemy z nich bezkarnie zrezygnować albo zamienić na tańsze. 

 

Co to jest scoring kredytowy i dlaczego będzie miał jeszcze większe znaczenie?

scoring kredytowyPani Justyna znalazła idealny dla siebie dom i potrzebowała na jego zakup kredytu hipotecznego w wysokości 400 tys. Prowadzi dobrze prosperującą firmę  i osiąga dochody, które spokojnie wystarczą na utrzymanie jej i rodziny oraz spłatę rat. Pani Justyna jest po rozwodzie i wychowuje dwójkę dzieci. Na zakup wymarzonego domu 1/4 kwoty mogła przeznaczyć ze środków własnych. Jednak bank zaoferował jej kwotę dużo niższą, bo tylko 250 tyś. Powód – słaby scoring kredytowy.

Podobna sytuacja spotkała pana Roberta. Singiel w wieku 27 lat, potrzebował kredytu w kwocie 500 tyś. na zakup mieszkania. Dysponował co prawda tylko minimalnym 10% wkładem własnym, jednak  zdolność kredytowa wyliczona z jego dochodów pozwalała na kredyt w wysokości nawet do 1 mln zł. Pan Robert, pomimo młodego wieku, prowadził firmę osiągającą wysokie i stabilne zyski. Miał jednak sporo niewielkich zobowiązań kredytowych, typu zakupy na raty, karty kredytowe, otwarte limity w kontach, poręczenia. Raty regulował na bieżąco i nie obciążały one zbytnio jego dochodu. Bank jednak odmówił udzielenia kredytu. Powód – niski scoring kredytowy.

Jak bezpiecznie kupić nieruchomość z hipoteką.

nieruchomość z hipotekąWielokrotnie spotykam się z  opinią, że nieruchomość z hipoteką odstrasza kupujących. Opiszę więc, w paru słowach kwestie związane z  zakupem nieruchomości z wpisem hipoteki w księdze wieczystej. Sfinansowanie takiego zakupu kredytem hipotecznym z reguły nie stanowi problemu. Wyjątkiem może być kilka sytuacji opisanych poniżej. Dużym wsparciem przy takiej transakcji może okazać się pomoc doświadczonego eksperta kredytowego .

Co należy sprawdzić kupując nieruchomość z hipoteką?

 • Aktualne saldo kredytu, którym obciążona jest nieruchomość.

Najważniejsze informacje o nieruchomości znajdziemy w założonej dla niej księdze wieczystej. Ewidencja ksiąg wieczystych dostępna jest we właściwym sądzie rejonowym albo w internecie poprzez stronę https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl/.  Informacja o wpisanych hipotekach znajduje się w ostatnim, IV dziale księgi. Jeśli zatem nieruchomość jest zabezpieczeniem kredytu hipotecznego, tutaj znajdziemy informację o tym, jaki bank wpisał hipotekę, jaka jest jej wysokość i na podstawie jakiej umowy kredytowej. Uwaga, wartość wpisanej hipoteki to nie to samo co wysokość udzielonego kredytu. Wartość hipoteki stanowi najczęściej 150 lub 200% wartość udzielonego kredytu. Informację o wysokości aktualnego salda kredytu podaje bank, który go udzielił w wystawianym przez siebie zaświadczeniu. Taki dokument okazuje sprzedający nieruchomość przed transakcją.

Zdolność kredytowa – 9 sposobów na to jak ją poprawić.

9 sposobów na poprawienie zdolności kredytowej.

Zdolność kredytowa – to atrybut, który stał się niezmiernie ważny w dzisiejszych czasach.

Jakiś czas temu rozmawiałam z pewnym małżeństwem, marzącym o tym, aby kupić własne mieszkanie i w końcu wyprowadzić się od rodziców. Doczekali się już trójki pociech i mieszkanie razem z rodzicami stało się uciążliwe dla oby stron. Oboje mieli stałe umowy z pensją najniższa krajowa, niezmiennie od paru lat. Dość powszechna sytuacja, zwłaszcza w małych firmach. Jakby nie przeliczać w kalkulatorach bankowych  – BRAK ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ. Jedyna możliwość, aby ich zdolność kredytowa pozwalała na zaciągnięcie kredytu to podwyżki wynagrodzenia. Obojgu wydawało się to „nie do zrobienia”. Usłyszałam komentarze, że „to raczej nie wyjdzie”, „szefowa na pewno się nie zgodzi”. Ale cóż, pokusa zamieszkania we własnym mieszkaniu, była na tyle silna, że oboje zdobyli się na konkretną rozmowę z pracodawcą. Rozmowy się powiodły, i ku własnemu zaskoczeniu oboje otrzymali podwyżki wystarczające, aby wzrosła ich zdolność kredytowa. Uzyskali kredyt w banku, kupili mieszkanie i wyprowadzili się od rodziców.

Jeśli Ty również otrzymałeś  przysłowiowego „liścia” z banku z komunikatem BRAK ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ, zastanów się co możesz z tym zrobić. Oto kilka podpowiedzi.